Ombudsvrouw/API/Sociaal begeleider

Binnen onze club is een ombudsvrouw aangesteld die steeds kan gecontacteerd worden in verband met problemen tussen trainers, bestuursleden en leden die niet op de gewone manier opgelost kunnen worden. De ombudsvrouw zal optreden als objectief bemiddelaar in conflicten en handelt volgens de geldende statuten en huishoudelijk reglement van de club. De ombudsvrouw is geen lid van de raad van bestuur om haar onafhankelijkheid te vrijwaren. Verzoening wordt steeds nagestreefd.

Zij neemt ook de rol op van sociaal begeleider en is eveneens aangesteld als 'Aanspreekpunt Integriteit' (API). 

Als API zal ze optreden als een vertrouwenspersoon naar aanleiding van psychologisch, fysiek of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zij zal meldingen ontvangen, een gesprek met de melder voeren, luisteren naar binnengekomen klachten en bekommernissen en indien nodig verdere stappen ondernemen. Dit kan gebeuren in het geval van een vraag, een vermoeden, een klacht of een vastgesteld feit. 

Contactgegevens: Veerle Verresen

GSM: 0478/29.80.29

E-mail: veerleverresen@hotmail.com